Pannebakkerstraat 15, 5405 BP Uden
info@coventry-bv.nl
085-8772006

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN COVENTRY-BV TE UDEN

1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn vanaf 1 oktober 2012 van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met Coventry-BV gesloten koopovereenkomsten betreffende auto’s / motoren dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto’s / motoren.

2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Coventry-BV wijst uitdrukkelijk de eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen onder andere betreffende prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door Coventry-BV schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Coventry-BV is tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.

3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

3 Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de verkoopprijzen voor levering aan bedrijf.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service- en transportkosten alsmede keuringskosten en kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen anders dan BPM/BTW niet in onze prijs begrepen.

3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.

4 Mutaties

Coventry-BV is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto’s / motoren, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

5 Termijnen

1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, Bij niet “tijdige” levering dient Coventry-BV derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Coventry-BV is eerst in gebreke nadat 7 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling haar heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel 12,

6 Levering en risico-overgang

1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging ter keuze van Coventry-BV:

· a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan haar adres;

· b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland.

2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan haar adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.

3. Bij aflevering van het verkochte door Coventry-BV aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.

4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, is Coventry-BV / gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in haar bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 gaat het risico op de koper over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door Coventry-BV / aan (het adres van) koper wordt afgeleverd.

7 Betalingen

1. Autoservice Coventry-BV is gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Coventry-BV aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

3. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel 7 lid 2 vermelde termijn, of conform artikel 7 lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.

4. In geval koper één of meer betalingverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldag aan Coventry-BV de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.

5. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door Coventry-BV wordt gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.

6. Coventry-BV is gerechtigd administratiekosten aan koper in rekening te brengen voor het versturen van aanmaningen die het gevolg zijn van overschrijding van de gestelde betalingstermijnen.

8 Inkoop

1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien Coventry-BV een auto inkoopt in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de koper/aanbieder:

· een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;

· een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijnde;

· een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht;

· een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet – op de Omzetbelasting 1968;

· een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge verschuldigd is.

2. Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats door een door Coventry-BV aan te wijzen taxateur, die een rapport opmaakt van de toestand, waarin de auto zich bevindt.

3. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.

4. Aan deze taxatie is Coventry-BV evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.

6. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik de taxatie, is Coventry-BV gerechtigd opnieuw een taxatie te laten verrichten. Indien deze lager uitvalt, kan aanbieder/koper daar geen rechten aan ontlenen.

7. De in te kopen auto dient te worden geleverd bij levering van de verkochte auto.

8. Indien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst de eigendom van Coventry-BV, nadat de feitelijke levering aan haar heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de koper/aanbieder.

9. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel 1 en deel IT) en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behoudt Coventry-BV zich het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.

10. In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1, o.g.v. de toepasselijk BTW-regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.

9 Schadetaxatie

Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zal Coventry-BV aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van €100,00 exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan haar een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, danwel de levering van een (andere) auto met haar wordt overeengekomen.

10 Overmacht

Coventry-BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen de niet of niet tijdige levering aan haar door haar toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Coventry-BV in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, In geval van tijdelijk overmacht is zij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

11 Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Coventry-BV aan koper verkochte zaken blijft bij haar zolang koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

2. Koper is voor volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

12 Garantie en aansprakelijkheid

1. Door Coventry-BV geleverde auto’s / motoren alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven garantie conform de door haar afgegeven garantievoorwaarden welke worden overhandigd bij aflevering van de auto / motor. Indien enige bepaling in deze garantievoorwaarden of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan!

2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto / motor wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto / motor ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).

3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluit Coventry-BV ter zake van de door haar afgeleverde zaken en verrichte (reparatie-) werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door of opzet of grove schuld van de werknemers en/of hulppersonen van Coventry-BV.

4. Indien en voor zover er op Coventry-BV enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd zijn.

5. Wanneer geen garantie vermeld staat op de factuur bij levering van de auto, is de auto gekocht zoals gezien en bereden dus zonder enige vorm van garantie.

13 Reparaties

1. De aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend.

2. Coventry-BV kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto / motor niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door haar verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto / motor betreft. Coventry-BV kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.

3. Indien na uitvoering van de Coventry-BV opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende auto / motor niet binnen één week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is Coventry-BV gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in haar bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coventry-BV.

4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan Coventry-BV kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen eigendom van Coventry-BV, zonder dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan haar in rekening kan brengen.

5. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 3 maanden na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder de voorkennis en/of toestemming van Coventry-BV, werkzaamheden hebben verrichte die in verband kunnen worden gebracht met de door haar verrichte montage, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

14 Klachten en verjaring

1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan Coventry-BV, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Coventry-BV is geschied en in noodgevallen waar in koper zich vooraf onmogelijk met Coventry-BV heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Coventry-BV terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

3. Alle aanspraken jegens Coventry-BV, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij haar zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto, motor dan wel nieuwe onderdelen.

15 Ontbinding

1. Onverminderd haar recht nakoming te vorderen is Coventry-BV gerechtigd, indien de koper de overeenkomst went te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij Coventry-BV het recht heeft aan koper 15% van de aankoopprijs inclusief eventuele BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen.

2. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgelding heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.

3. Coventry-BV kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surseance van betaling is aangevraagd namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

4. Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht Coventry-BV daarvan onverwijld in kennis te stellen.

16 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op al de door Coventry-BV overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de koper, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat Coventry-BV zich schriftelijk op dit beding heeft beroept, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiezen.

GARANTIEVOORWAARDEN

1. Duur van de garantie gaat in op het moment van daadwerkelijke aflevering van de auto aan de klant en geldt voor een periode van drie maanden.

2. Gezien de scherpe prijs van de auto wordt slechts garantie gegeven op een beperkt aantal onderdelen van de auto. De garantie geldt voor zowel de onderdelen als bijbehorend arbeidsloon.

3. Vergoeding van arbeidsloon geldt alleen voor de tijd welke nodig is voor het vervangen van de onder de garantie vallende onderdelen.

4. Alle aanvullende benodigde tijd is voor rekening van de koper. Om deze tijd te bepalen wordt gebruik gemaakt van de erkende tijden van de merkimporteurs.

5. Garantie wordt gegeven op;

· Draaiend gedeelte van de motor. Hieronder wordt verstaan; de krukas, de krukaslagers, de zuigers, de drijfstangen en drijfstanglagers.

· De versnellingsbak. Hieronder wordt verstaan; de tandwielen, de lagers en de synchromesringen.

· De airconditioning. Hieronder wordt verstaan; de aircopomp en condensor,

· Bovenstaande zaken worden uitgesloten wanneer blijkt dat;

· De schade is ontstaan door onjuiste behandeling van de auto.

· De schade is ontstaan tijdens de roetmeting bij APK keuring.

· De schade is ontstaan door niet tijdig onderhoud van de auto.

· De schade is ontstaan door een gebroken distributieriem.

· De schade een gevolgschade is waarbij de oorzaak terug te herleiden is op een niet onder garantie vallend mankement.

6. Klant kan in geen geval aanspraak maken op vervangend vervoer tijdens reparatie van de onder garantie vallende delen.

7. Garantiereparaties vinden uitsluitend plaats bij Autobedrijf Coventry-BV of bij bedrijven welke hiervoor opdracht hebben gekregen van Autobedrijf Coventry-BV.

8. Bovenstaande voorwaarden gelden slechts voor die auto’s / motoren waarbij de garantie staat aangegeven op de verkoopfactuur van de auto / motor.

9. Afwijkingen op bovenstaande voorwaarden gelden slechts wanneer dit nadrukkelijk is afgesproken en vermeld op de verkoopfactuur van de auto.

Deze algemene voorwaarden zijn op eerste verzoek ter inzage of te zien op onze website